ಕುಕ್ಕರ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ‘ಕಾವ’ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ

This event has ended

Kukkarahalli lake, Mysuru